SCOPE OF DESIGN

ขั้นตอนการดำเนินงานของงานออกแบบ 

1.การออกแบบร่างขั้นตอน (Preliminary and Conceptual Design)

          ที่ปรึกษาจะเริ่มดำเนินการออกแบบร่างขั้นต้น เมื่อได้รับหนังสือตอบรับให้ดำเนินการได้

        1.1.ดูสภาพบริเวณที่ต้องการโครงการ

        1.2.สำรวจ รวบรวม และศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ

        1.3.ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

        1.4.จัดทำแบบร่างแสดงเค้าโครงการออกแบบขั้นต้น ซึ่งประกอบด้วย

                 1.4.1.แบบร่างผังบริเวณแสดงความสัมพันธ์ของอาคาร 

                 1.4.2.แนวคิดในการจัดวางพื้น Layout Plan ของทุกชั้น ตามขอบเขตของงาน

2.การพัฒนาแบบร่าง (Design Development)

        หลังจากการออกแบบร่างขั้นต้น บริษัทจะดำเนินการแก้ไข และพัฒนาแบบร่างตามความประสงค์ของเจ้าของโครงการตามความเหมาะสมทางด้านวิชาการ และตามมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อขอความเห็นชอบต่อเจ้าของโครงการ ดังนี้

        2.1.แบบชุดการพัฒนาแบบร่าง

               2.1.1.แบบร่างผังบริเวณก่อสร้าง

               2.1.2.แบบร่างตัวอาคารโดยสังเขป ประกอบด้วย แบบแปลนทุกชั้น แสดงการแบ่งพื้นที่ เพื่อใช้สอยภายในอาคาร รูปตั้ง รูปตัด และรูปทัศนียภาพ ตามความเหมาะสม

               2.1.3.กำหนดรายละเอียดของสี และวัสดุที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ

               2.1.4.เอกสารที่จำเป็นอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณา

                   2.2.แบบชุดขออนุญาตสร้างอาคาร ประกอบด้วย

             2.2.1.แบบสถาปัตยกรรม

             2.2.2.แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

             2.2.3.รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมการลงนามในแบบทั้งสถาปนิกและวิศวกร

3.การจัดทำแบบก่อสร้าง (Working Drawing)

         ที่ปรึกษา จะดำเนินการออกแบบรายละเอียด และเขียนแบบก่อสร้าง หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ ในข้อ 2.2 เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้น ที่ปรึกษาจะจัดเตรียมแบบและเอกสารต่างๆ โดยจะส่งมอบให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

      3.1.แบบชุดก่อสร้าง ประกอบด้วย

            3.1.1.งานสถาปัตยกรรม           

            3.1.2.งานออกแบบพื้นที่โดยรอบอาคาร ตามโฉนดที่ดิน

            3.1.3.งานแสดงตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากำลัง และโทรศัพท์

            3.1.4.งานแสดงตำแหน่งระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ

            3.1.5.งานแสดงตำแหน่งระบบประปา และสุขาภิบาล

4.ช่างงานก่อสร้าง (Construction Phase)

          ที่ปรึกษา จะให้ความร่วมมือในการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ในการออกแบบ และเอกสารสัญญา ดังต่อไปนี้

    4.1.ให้คำปรึกษาในการเตรียมงานประมูลก่อสร้าง คัดเลือกผู้รับเหมา

    4.2.ให้รายละเอียดทางด้านการก่อสร้างเพิ่มเติมตามความจำเป็น

    4.3.ให้คำปรึกษาในการเลือกใช้วัสดุตามความเหมาะสม

    4.4.ให้คำแนะนำผู้รับเหมา เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ด้วยดี

    4.5.ให้คำปรึกษาในการตรวจรับมอบงาน

    4.6.เข้าร่วมประชุมการก่อสร้าง ในกรณีที่จำเป็น ณ สถานที่ก่อสร้างเดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง ถ้าหากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือน ผู้จ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครั้งละ 3,000บาท