OUR CM PROCESS

บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

        ขอบเขตงานและบุคลากรในการให้บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในแต่ละโครงการ จะถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับโครงการนั้นๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดโครงการ งบประมาณ และความต้องการของเจ้าของโครงการ โดยอาจจะกำหนดเฉพาะบางส่วนหรือทั้งหมดของตารางขอบเขตงานนี้

         1.ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง

1.1.จัดทำแผนงานหลักโครงการ                           

1.2.จัดทำราคากลาง

1.3.คัดเลือกและจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง                

1.4.ศึกษาแบบรูป

1.5.ศึกษารายละเอียดประกอบแบบ                        

1.6.ศึกษาแผนงานก่อสร้าง

   2.ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง

2.1.จัดการประชุมและการประสานงาน                    

2.2.ตรวจสอบแบบShop-drawing

2.3.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์                                    

2.4.อำนวยการจัดทำงานตัวอย่าง

2.5.ควบคุมการก่อสร้างหน้างาน                      

2.6.ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง

2.7.ควบคมระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ              

2.8.ควบคุมงบประมาณและบริหารจัดการงานเพิ่ม-ลด  

2.9.ควบคุมมลภาวะและสร้างความปลอดภัย          

2.10.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงวดงาน

2.11.การตรวจสอบความครบถ้วนของงาน              

2.12.การตรวจสอบความสมบูรณ์ของงาน

2.13.บริหารจัดการปิดการก่อสร้าง

   3.ขั้นตอนหลังการก่อสร้าง

3.1.ควบคุมการเก็บความเรียบร้อยของงาน              

3.2.จัดการงานเอกสารโครงการ

3.3.สรุปการเงินค่าก่อสร้างโครงการ และจัดการด้านเอกสารการเงิน     

3.4.ตรวจสอบแบบ As-built drawing

3.5.ตรวจเอกสารคู่มือวัสดุอุปกรณ์                          

3.6.ตรวจสอบเอกสารรับประกัน

3.7.ตรวจสอบวัสดุสำรองซ่อมแซมงาน

   4.ระยะเวลาการก่อสร้าง

4.1.บ้านชั้นเดียว 4-6 เดือน                                

4.2.บ้านสองชั้น 6-10 เดือน

   5.ขั้นตอนการให้บริการ

5.1.ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างบ้าน เพื่อหาข้อสรุป ด้านเทคนิค และความต้องการ (ให้บริการปรึกษาฟรี)

5.2.ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

5.3.ออกแบบบ้านให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า และงบประมาณ

5.4.ขออนุญาตก่อสร้าง ประปา และไฟฟ้าดำเนินการฟรี

5.5.ก่อสร้าง และบริหารงานควบคุมด้านเทคนิคการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม