GRAND UNIVERSAL

โครงการออกแบบคลังเก็บสินค้า Grand universal    

สถานที่ก่อสร้าง  :   กรุงเทพมหานคร         ขนาด :    3 ชั้น   พื้นที่ใช้สอย :   22,680 ตรม.

โครงการออกแบบคลังเก็บสินค้า :  แบบอาคารคลังเก็บสินค้าขนาดสามชั้น มีการออกแบบที่เน้นถึงความทันสมัย ในคอนเซ็ปต์ที่เน้นความกว้างขวางภายในตัวอาคาร   มีการแบ่งพื้นที่ในการใช้สอยแต่ละชั้นได้อย่างลงตัว รวมทั้งมีพื้นที่ในการนั่งพักผ่อนหน้าคลังสินค้า